V příspěvcích nazvaných Dolní ulice již více než rok v havárii a Další znepříjemnění života obyvatel dolní ulice jsem poukázal na dlouhodobě trvající neutěšený stav dolní ulice po provedených rekonstrukčních pracích.

Mělo to smysl

Na moje příspěvky zareagovali starostka Hana Veselá a místostarosta Marek Šilhart zveřejněním „Informace o stavu dolní ulice“ dne 1. 6. 2020. No sláva! Svojí reakcí tak potvrdili, že zveřejnění mých příspěvků mělo smysl a občané se tak cca po roce od ukončení rekonstrukčních činností konečně dočkali nějakých informací!

Informace s přídavkem invektivy

Vyjádření starostky a místostarosty se však neobešlo bez invektivy na adresu mé osoby. Pravda, nejmenovali mě přímo, ale vzhledem k politickému rozložení sil v početně nízkém zastupitelstvu naší obce není těžké uhodnout, koho měli na mysli.

Všeobecně se součástí politické (ne)kultury bohužel stala praktika, že když opoziční zastupitel nebo aktivní občan šlápne vedení obce či města na kuří oko, tak je častován invektivami, vykreslován jako potížista, obecní škůdce, psychicky narušený jedinec atp. Cílem je takového člověka absolutně znedůvěryhodnit v očích veřejnosti a odradit ho od další činnosti.

V minulosti byla tato nekalá praktika v naší obci aplikována přímo ukázkovým způsobem hned vůči dvěma opozičním zastupitelům, tak doufám, že se nebudeme vracet nějakých čtrnáct let nazpět.

Starostka je odpovědná za informování veřejnosti a zastupitelů

Starostka má povinnost informovat veřejnost o činnosti obce. Tato povinnost vyplývá z § 97 a § 103 odst. 4 písm. e) zákona o obcích.

Minimálně stejnou informační povinnost má starostka také vůči všem členům zastupitelstva obce (zastupitelům). Nemělo by totiž vůbec žádnou logiku, aby starostka měla menší právní povinnost vůči zastupitelům, než vůči veřejnosti – občanům, a to přinejmenším ze tří důvodů:

  1. Zastupitelé jsou také občany obce. Ostatně, jinak by ani nemohli být zastupiteli.
  2. Nejvyšším orgánem obce není starostka. Nejvyšším obecním orgánem je zastupitelstvo. Tento fakt je dán jak zákonem o obcích, tak Ústavou ČR.
  3. Starostka a místostarosta obce jsou za výkon svých funkcí odpovědní zastupitelstvu obce, právě coby nejvyššímu obecnímu orgánu.

Pokud by si paní starostka splnila svoji zákonnou povinnost, nemusely moje příspěvky ani vzniknout.

Bylo by však smutné, kdyby se informování mělo primárně odvíjet od zákonné povinnosti. Informování zastupitelů a zejména veřejnosti by mělo být elementární slušností. Především informování občanů v případech, které se dotýkají kvality jejich života v obci! Takovým případem je právě dlouho trvající nepříznivý stav dolní ulice.

Nejde o vytváření senzací

Mám tu naši obec rád, žiji v ní přes padesát let, od narození, jsem obecní patriot a tak mně není lhostejné, jak se v naší obci žije a jak je spravována. Proto jsem šel před čtrnácti lety do komunální politiky a proto se veřejně vyjadřuji a vyjadřovat budu k obecnímu dění. Budu se vždy zajímat o to, jak je obec spravována, ať z pozice (opozičního) zastupitele nebo někdy v budoucnu z pozice aktivního občana. Není to o nějakém vytváření senzací či jiných nesmyslech, které jsou o činnosti opozice šířeny vedením obce v oficiálních obecních informačních médiích – za peníze všech občanů (!) – a mají patrně za cíl přesvědčit veřejnost o jedinečné pravdě vládnoucích zastupitelů. Realita je však jiná a mnohem prostší. Z mé strany je to dáno srdeční záležitostí k místu, ve kterém jsem prožil dětství, vyrostl a dlouhodobě žiji, ale to paní starostka s panem místostarostou patrně nemohou pochopit.

Kontrola je potřeba

Jednou z důležitých úloh opozice je kontrola vládnoucích zastupitelů. A že kontrola ze strany opozice je v naší obci opravdu důležitá nastínil i Krajský úřad Ústeckého kraje ve své Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2019 (viz příloha níže), kde na stránce č. 5 uvedeno jest:

Činnost kontrolního výboru k 31. 12. 2019 nedoložena. Územní celek byl upozorněn na dodržování § 119 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Stručně řečeno to znamená, že kontrolní výbor, který má provádění kontrolní činnosti dané zákonem, si po celý loňský rok neplnil svoji zákonnou povinnost.

Budu pokračovat v činnosti, která má smysl

Reakce paní starostky a pana místostarosty dokazují, že odvádím dobrou práci a že má smysl. Nadále v ní budu pokračovat a nadále budu informovat občany, protože mají plné právo vědět, jak pracují ti, které si ze svých peněz platí.

Příloha

Textový výtah z vyjádření starostky a místostarosty obce v jejich „Informaci o stavu dolní ulice“

Současný stav dolní ulice je přetrvávající problém, který nastal v důsledku výkopových prací provedených při rekonstrukci kanalizace, vodovodu, elektrického vedení a veřejného osvětlení.

• • •

Kromě popsaného stavu dolní ulice se aktuálně potýkáme také s veřejně šířenými spekulacemi jedním z členů zastupitelstva o tom, že přislíbená finanční spoluúčast investorů dřívějších rekonstrukčních prací na obnově povrchů nemusí být splněna.

• • •

Bohužel nejen tento případ ukazuje, že v naší obci stále panuje neochota ke konstruktivní debatě a převládá vnímání správy obce jako souboje dvou táborů oponentů, kdy jedni neustále poukazují na „ty druhé“ a místo objektivního pohledu se snaží z jakékoliv události vytvořit senzaci.

Pozn.: Příspěvek obsahuje subjektivní názory autora.