Volební sdružení, které má většinové zastoupení ve vedení naší obce, před volbami v roce 2018 slibovalo otevřenou obec. Logicky tedy i otevřenost informační. Avšak záhy po volbách, konkrétně na druhém zasedání Zastupitelstva obce Lhotka nad Labem konaném dne 19. 12. 2018, navrhla současná starostka Hana Veselá schválení sazebníku úhrad za poskytování informací. Návrh zastupitelé Marcel Metayer, Josef Nedorost, Martin Toušek a Hana Veselá schválili a následně sazebník vydali.

Obsah

Zákon o svobodném přístupu k informacím

K získávání informací o činnosti obce slouží občanům zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který zároveň představuje účinný nástroj v oblasti kontroly volených orgánů obce, zejména potom v oblasti nakládání s veřejnými prostředky.

Na jedné straně je pravda, že obec má ze zákona právo požadovat úhradu nákladů za poskytnutí informací a pokud hodlá toto vůči případným žadatelům aplikovat, musí vydat sazebník úhrad za poskytování informací.

Na straně druhé, vydání sazebníku není povinností obce – záleží pouze na jejím uvážení, zda bude po žadatelích požadovat úhradu. Pokud se naší obce týče, je přinejmenším zarážející, že před volbami byla voličům slibována otevřenost, avšak záhy po volbách byl vydán sazebník úhrad za poskytování informací. Tento povolební počin vedení obce má pramálo společného s předvolební slibovanou otevřeností!

Neotevřená „radnice“ aneb Sliby chyby

Vedení obce, které by to s otevřeností myslelo opravdu vážně a ne ve smyslu pořekadla „Slibem nezarmoutíš“, by nešlo cestou zpoplatnění informací, ale zvolilo by formu automatického zveřejňování informací, a to v maximální možné míře. V dnešní době, kdy má obecní úřad většinu dokumentace (informací) v elektronické podobě, by to rozhodně neměl být problém. Jenom chtít!

Současný způsob (ne)informovanosti v naší obci rozhodně nelze označit za otevřený a transparentní přístup „radnice“ vůči občanům. A vydaný sazebník úhrad za poskytování informací ve mně spíše budí dojem, jako by šlo o nástroj k odrazení občanů od toho, aby využili svého práva žádat o informace.

Informace obce nejsou privilegovaným majetkem obecního úřadu

Pomohu vám se získáváním informací

aneb

MÁTE PRÁVO VĚDĚT!

Chtěli jste někdy od roku 2018 požádat o informaci týkající se činnosti obce, ale možnost, že po vás bude požadována úhrada za její poskytnutí, vás od podání žádosti odradila?

Kontaktujte mě a já vám se získáním informace pomohu.

Jako člen zastupitelstva obce mám totiž právo na neomezený přístup k informacím týkajícím se samosprávné působnosti obce. Napište mi, o jakou informaci, vztahující se k činnosti naší obce, jste zvažovali nebo zvažujete požádat a já vám s jejím získáním pomohu, aniž byste za její poskytnutí museli obci platit.

Vesměs veškeré dokumenty, které má obec k dispozici, např. faktury, smlouvy uzavřené obcí atp., jsou informace vzniklé z peněz občanů – daňových poplatníků. Dle mého názoru by tedy bylo nejen absurdní, ale vyloženě neslušné, aby občané za poskytnutí těchto informací museli platit!

Pomoc se získáváním informací nabízím jako službu občanům obce Lhotka nad Labem a samozřejmě ZDARMA, kdyby snad někdo pochyboval.

Co je informace?

Informací se podle zákona o svobodném přístupu k informacím rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

(Zdroj: www.mvcr.cz)

Roman Krch

předseda spolku Volba pro Lhotku

člen Zastupitelstva obce Lhotka n.L.