Volba pro Lhotku – sdružení nezávislých kandidátůInterpelace předsedy finančního výboru – RK-MT/1/2016

Zobrazit ve formátu PDF.   Zobrazit ve formátu PDF (39.0 kB)

Využil jsem svého zákonného práva zastupitele a dne 20. srpna 2016 jsem prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu zaslal „interpelaci” předsedovi finančního výboru zastupitelstva obce. Odpověď na interpelaci jsem požadoval zaslat elektronicky na moji e-mailovou adresu. Zákonná třicetidenní lhůta, ve které mně byl předseda finančního výboru (dále FV) Martin Toušek povinen písemně odpovědět, uběhla 20. září 2016. V tento den, večer, se shodou náhod konalo zasedání zastupitelstva naší obce. Využil jsem tedy příložitosti a otázal se předsedy FV Martina Touška, proč mně nezaslal odpověď na interpelaci. Ten mně odpověděl, že odpověď má připravenou v počítači, ale ten má momentálně z důvodu poruchy v servisu. Přislíbil však, že mně odpověď zašle do deseti dnů, tedy do 30. září 2016. I tato nastavená lhůta dávno uběhla, avšak odpověď na interpelaci stále nemám! Tím, že předseda FV nesplnil svoji zákonnou povinnost, porušil zákon o obcích.

Zastupitel Martin Toušek, kromě toho, že je předsedou finančního výboru, je také členem kontrolního výboru, který ze zákona, kromě jiného, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory. Mezi právní předpisy patří, mimo jiné, zákony. Jak může zastupitel Martin Toušek, coby člen kontrolního výboru, kontrolovat a po ostatních vyžadovat dodržování zákonů, když je sám nedodržuje?!

Vlastní text „interpelace” předsedy finančního výboru – RK-MT/1/2016

Roman Krch (xxxxxx@xxxxxx.cz)
Žádost o vyjádření dle § 82 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. - předseda FV Martin Toušek
20. 8. 2016, 0:23:46
Komu: podatelna@lhotkanadlabem.cz

 

Martin Toušek
předseda FV ZO Lhotka nad Labem
prostřednictvím Obecního úřadu Lhotka nad Labem
41002 Lhotka nad Labem, č.p. 22

 

Pane Martine Toušku, využívám svého zákonného práva a coby předsedu finančního výboru Vás v souladu s § 82 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. tímto žádám o vyjádření k následující problematice.

Mezi projednávanými body programu 17. zasedání Zastupitelstva obce Lhotka nad Labem byly krom jiných tyto:

Výše uvedené body jsou z hlediska projednání důležité a jako předseda finančního výboru byste si měl být jejich důležitosti vědom. Tím spíš, že spadají do kompetence Vašeho výboru. Je tak zcela nepochopitelné, že jste před jejich projednáváním ukončil svoji účast na 17. zasedání zastupitelstva obce a odešel do zaměstnání.

Pane předsedo, poskytněte mně vysvětlení:

  1. Zákon Vám, stejně jako každému jinému zastupiteli, ukládá povinnost zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce. Na druhé straně, dle ustanovení zákoníku práce, Vám coby zastupiteli přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejné funkce, kterou je např. právě účast na zasedání zastupitelstva obce. Pane předsedo, proč jste nic neudělal pro to, abyste dostál coby zastupitel, potažmo předseda finančního výboru, své zákonné povinnosti a zúčastnil se bez časového omezení 17. zasedání zastupitelstva obce?
  2. Pane předsedo, proč, když už jste si nedokázal zařídit pracovní volno na den konání 17. zasedání zastupitelstva obce, jste alespoň při projednávání bodů programu, tedy před schválením "finální" podoby programu, nenavrhl přesunutí pořadí bodů tak, abyste mohl být účasten projednání výše uvedených bodů před Vaším odchodem do zaměstnání?
  3. Pane předsedo, návrh na přesunutí pořadí bodů programu tak, abyste mohl být účasten projednání výše uvedených bodů, jste mohl učinit i v průběhu zasedání, když už Vám muselo být jasné, že pokud tak neučiníte, projednání těchto bodů nebudete účasten. Proč jste tedy nenavrhl přesunutí výše uvedených bodů programu v průběhu jednání?
  4. Pane předsedo, pokud jste o termínu konání 17. zasedání zastupitelstva obce nebyl informován dostatečně dopředu, měl jste podat stížnost na postup ve věci svolání zasedání zastupitelstva obce. Tu jste však nepodal, tudíž se dá vyvozovat, že jste byl o termínu konání informován v dostatečném časovém předstihu a termín 17. zasedání zastupitelstva obce Vám vyhovoval. Pane předsedo, je pro Vás takový problém zajistit si pracovní volno tak, abyste byl schopen účasti na zasedání zastupitelstva obce po celou dobu jeho konání?

Pane předsedo, Váš přístup k vykonávané funkci jeví se přinejmenším jako nezodpovědný. Jedno moudré přísloví říká: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody!”

Vaše vyjádření mně zašlete, prosím, na e-mailovou adresu xxxxxx@xxxxxx.cz.

S pozdravem,

Roman Krch
zastupitel
ZO Lhotka nad Labem