Volba pro Lhotku – sdružení nezávislých kandidátůInformační dopis opozičních zastupitelů (IDOZ) ZO Lhotka nad Labem – 26. srpna 2016

Zobrazit ve formátu PDF.   Zobrazit ve formátu PDF (127.0 kB)

Pohrdání občany obce dosazeným starostou. A nejenom jím

Na 17. zasedání zastupitelstva obce předali občané k projednání zastupitelstvu obce tak zvanou kvalifikovanou žádost. Učinili tak prostřednictvím dosazeného starosty Josefa Nedorosta, který přijetí žádosti potvrdil.

V kvalifikované žádosti podepsaní občané obce vyjádřili svůj nesouhlas se způsobem, jakým byla z funkce starostky bezdůvodně sesazena Jitka Limberková a místo ní do funkce starosty dosazen Josef Nedorost. Ve své žádosti občané požadovali, aby zastupitelstvo obce projednalo odvolání zastupitele Marcela Metayera z funkce místostarosty, odvolání zastupitele Josefa Nedorosta z funkce starosty a vypsání (uskutečnění) předčasných voleb do Zastupitelstva obce Lhotka nad Labem tak, aby právě občané-voliči mohli prostřednictvím voleb rozhodnout o situaci v naší obci. Zároveň podepsaní občané požadovali, aby vzhledem k závažnosti situace byla jejich žádost vyřízena v co nejkratším možném termínu, nejlépe bezodkladně a aby byla ihned uveřejněna na titulní stránce webových stránek obce, a to po celou dobu tohoto volebního období. Avšak žádost k dnešnímu dni na webových stránkách obce zveřejněna není!

Přes požadavek občanů, aby jejich žádost byla projednána co nejdříve, pan Nedorost na posledním červnovém zasedání zastupitelstva prohlásil, že další zastupitelstvo svolá až v maximálním možném termínu, čili ke konci září. Abychom vytrhli pana Nedorosta z jeho letargie a nečinnosti, požádali jsme ho dne 8. 7. 2016 písemně o svolání zastupitelstva obce v bližším termínu. Učinili jsme tak na základě zákonného ustanovení, i když jsme ho nenaplňovali, protože byli zapotřebí nejméně tři žadatelé-zastupitelé o svolání zasedání. Přestože jsme si této skutečnosti byli vědomi, zároveň jsme věřili, že stejně jako nám, tak i panu Nedorostovi jde o občany obce a skutečnost, že není naplněn zákonný počet žadatelů, v zájmu občanů pomine a zasedání svolá. O občany obce ale panu Nedorostovi zjevně nejde, jelikož na naši žádost o svolání zasedání zastupitelstva obce odpověděl, že na to nemáme nárok a zasedání se bude konat nejdříve až 20. 9. 2016. Přitom šlo pouze o jeho vůli, která mu evidentně, pokud jde o občany obce, chybí!

Svoji snahu jsme však nevzdali a dne 5. 8. 2016 jsme zaslali všem ostatním zastupitelům e-mail, ve kterém byli seznámeni s nutností svolat zasedání zastupitelstva před termínem stanoveným panem Nedorostem, a to nejenom z nutnosti projednání kvalifikované žádosti občanů, ale i z nutnosti projednání bodů vzešlých z usnesení 17. zasedání zastupitelstva obce. V tomto e-mailu byli také dotázáni, zda se mezi nimi najde ještě někdo, kdo naši snahu o svolání zasedání v dřívějším termínu, než 20. 9. 2016, podpoří, ale do dnešního dne žádný z ostatních pěti zastupitelů nezareagoval!

V zákoně o obcích je pro projednání kvalifikované žádosti občanů na zasedání zastupitelstva obce sice zakotvena maximální zákonná lhůta 90 dnů, ale tato lhůta nemusí být využita a nic nebrání tomu, aby byla žádost projednána před uplynutím této maximální možné lhůty. Ostatně i Ministerstvo vnitra ČR ve svém stanovisku k této problematice doporučuje vyřizovat kvalifikované žádosti občanů bezodkladně. Svévolné odmítnutí svolat zasedání zastupitelstva obce v nejbližším termínu a nepodpoření naší snahy o svolání tohoto zasedání nelze chápat jinak než jako pohrdání občany obce ze strany dosazeného starosty Josefa Nedorosta a zastupitelů Marcela Metayera, Martina Švarce, Martina Touška a Miloslava Touška!

Lhotecké slavnosti

Letošní Lhotecké slavnosti se neponesou v tradici, pro kterou byly původně vymyšleny a v předchozích ročnících pořádány. Bohužel! V Informačním listu obecního úřadu avizovaný přístup nového vedení obce k pořádání letošních Lhoteckých slavností tuto lhoteckými občany velmi oblíbenou tradiční akci degraduje.

V letošním roce se pořádání Lhoteckých slavností mělo původně nést v duchu oslav výročí 765 let od první písemné zmínky o naší obci. Tomuto významnému výročí měla odpovídat i úroveň oslav, která měla být dána větším rozsahem a tedy i bohatším programem Lhoteckých slavností než v předchozích ročnících, a to jak pro dospělé, tak i pro dětské účastníky této akce. Možná si někteří z Vás teď řeknou, že by to ale určitě stálo více peněz. Ano, avšak financování letošních Lhoteckých slavností mělo být zajištěno z jedné poloviny z finančního daru, který naší obci poskytla Lovochemie, a.s. a z dotace od Ústeckého kraje, kterou zajistila bývalá paní starostka. Z druhé poloviny měla být akce financována z vlastních finančních prostředků obce, ale právě díky zmíněnému finančnímu daru a dotaci by finanční náklady vynaložené obcí nebyly vyšší než v letech minulých.

Jitka Limberková učinila Josefu Nedorostovi nabídku, přestože má zcela oprávněný důvod být na něj za jeho „stranický“ podraz přinejmenším naštvaná, že se postará o zajištění letošních Lhoteckých slavností. Učinila tak hlavně proto, že jí záleží na tom, aby se Lhotecké slavnosti a s nimi spojené oslavy uskutečnily na patřičné úrovni, neboť si to obec a její občané zaslouží. Pan Nedorost však nabídku paní Limberkové striktně odmítl! Jitka Limberková by přitom zcela jistě byla zárukou zajištění Lhoteckých slavností na kvalitní úrovni, jelikož má na svém kontě již pět úspěšných ročníků této akce. Toho si musí být vědom i pan Nedorost, protože minulé ročníky velmi chválil a je tudíž nepochopitelné, že nabídku Jitky Limberkové odmítl.

Výše uvedené skutečnosti vyvolávají otázky:

Přístup pánů Josefa Nedorosta a Marcela Metayera k vlastní obci a jejím občanům je přinejmenším zarážející. Je evidentní, že pro tyto pány není naše obec srdeční záležitostí. Dosazený starosta Josef Nedorost přistupuje k výkonu funkce stylem chladného manažera řídícího firmu a Marcel Metayer, ačkoliv se velmi rád staví do role obecního patriota, tak svým jednáním dokazuje, že jím ve skutečnosti není a zdá se, že oba tyto pány spojuje společný jmenovatel, který by se dal charakterizovat slovy - já to nedělám pro obec, ale pro peníze.

Proč byla odstraněna z funkce starostky Jitka Limberková?

V Informačním listu obecního úřadu jste se dočetli, že na 16. zasedání zastupitelstva obce byla z funkce starostky obce odvolána Jitka Limberková. Toto oznámení však není formulačně přesné, protože správně by mělo být uvedeno, že Jitka Limberková byla z funkce účelově odstraněna!

Základem pro odvolání z jakékoliv funkce, tedy i z funkce starosty obce, musí být objektivní a prokazatelný důvod. Pokud je takový důvod u člověka zastávajícího starostenskou funkci prokázán, je potom nejenom v pořádku, ale je dokonce žádoucí, aby byl tento člověk z funkce odvolán. Starostu obce ze svých řad volí a případně odvolává zastupitelstvo, coby nejvyšší orgán obce. Zastupitelstvo obce je přitom oprávněno činit svá rozhodnutí usneseními na svých řádně svolaných zasedáních. Ke každému návrhu usnesení se na základě jednacího řádu zastupitelstva obce vypracovává důvodová zpráva, aby tento krok nemohl být následně zpochybněn. Je proto naprosto logické, že v usnesení o odvolání starosty/starostky z funkce má být důvod takového odvolání uveden.

V usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce, kterým byla z funkce starostky obce „odvolána“ Jitka Limberková důvod „odvolání“ není uveden! Přičteme-li k tomuto faktu i skutečnost, že toto „odvolání“ bylo učiněno tak říkajíc zákulisní praktikou, je víc než nadmíru jasné, že v případě Jitky Limberkové ve skutečnosti nešlo o řádné a oprávněné odvolání, ale o čistě účelové odstranění z funkce starostky obce!

Sesazení Jitky Limberkové stále mezi občany vyvolává mnoho otázek, např.:

Vyúčtování energií v Penzionu pro seniory

Přestože jsme zastupitelé obce, nejsou nám dosazeným starostou Josefem Nedorostem patrně úmyslně poskytovány téměř žádné informace o chodu obce. Informace se k nám tudíž dostávají buď tak, že o ně musíme žádat pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím nebo jiným způsobem.

Jiným způsobem jsme získali informaci o vyúčtování energií za rok 2015 obyvatelům Penzionu pro seniory. Dle získaných informací měla v tomto ubytovacím zařízení narůst spotřeba studené vody o cca 100 m³ oproti vyúčtování za rok 2014, která bude automaticky plošně rozúčtována mezi jednotlivé byty! Je-li tomu skutečně tak, potom požadujeme, aby byla provedena kontrola měřičů a vyúčtování energií za rok 2015, kterou by bylo možné zjistit, kde vznikl problém, popřípadě chyba, neboť jde o enormní nárůst spotřeby vody.

Odmítáme, aby obyvatelé Penzionu pro seniory dopláceli na případnou chybu obecního úřadu! Odmítáme jednání pánů Josefa Nedorosta a Marcela Metayera, kteří místo aby vzniklý problém řešili, snaží se opít obyvatele Penzionu pro seniory rohlíkem, respektive kávou a dortíkem.