Volba pro Lhotku – sdružení nezávislých kandidátůInformační dopis opozičních zastupitelů (IDOZ) ZO Lhotka nad Labem – 31. října 2016

Zobrazit ve formátu PDF.   Zobrazit ve formátu PDF (182.0 kB)

Křížek

Naše obec nemá mnoho prvků, které by se daly zahrnout do tak zvaného kulturního dědictví obce. Kromě kaple sv. Jana Nepomuckého je takovým prvkem také křížek. Ten byl během budování plošné plynofikace naší obce poškozen a od té doby čekal na svoji opravu. Zastupitelstvo obce však bylo k potřebě odborné opravy po dlouhá léta hluché a odmítalo za tímto účelem vyčlenit finanční prostředky. Jelikož bývalé starostce tento stav věci nebyl lhostejný, pokusila se o získání prostředků na opravu křížku jinou cestou a byla ve svém počínání úspěšná. Podařilo se jí totiž pro letošní rok za tím účelem získat dotaci, jejíž realizace však byla po červnovém sesazení starostky v ohrožení, stejně jako realizace ostatních bývalou starostkou získaných dotací. Apelovali jsme proto na pučisty dosazeného starostu, aby pokračoval v započaté práci, na jejímž konci by bylo financování projektů s přispěním dotací (oprava křížku, kaple, místních komunikací a Lhotecké slavnosti). Jeho postoj se však jevil jako snaha nechat všechny dotace padnout. Díky našemu trvalému naléhání na Josefa Nedorosta se nám podařilo zachránit aspoň jednu získanou dotaci, a to právě na opravu křížku.

Dotační smlouvu, ležící od června na obecním úřadu, však Josef Nedorost zpočátku ignoroval, přestože jsme mu připomínali, že ji musí odeslat poskytovateli dotace, protože podmínkou platnosti smlouvy bylo její odeslání do konce června. Po našem naléhání začal po měsíci, čili koncem července 2016, konečně jednat a smlouvu odeslal. Poskytovatel dotace nám udělil výjimku a smlouvu uznal. Tato dotace - na opravu křížku - však patřila mezi nejjednodušší, což byl možná důvod, proč ostatní dotace nechal Josef Nedorost padnout a promarnit.

Novodobá sanitka

Zejména naši senioři mohou využít služeb tak zvané Novodobé sanitky. Novodobá sanitka zajišťuje přepravu osob za rozumnou cenu k lékaři, do lékárny, do lázní, případně na nákup, na úřady a zpět domů. Více informací na webových stránkách www.novodobasanitka.cz. V okrese Litoměřice zajišťuje tuto službu pan Robert Oliva, telefon 731 080 470, e mail litomerice@novodobasanitka.cz.

Exzastupitelé nevážící si mandátů se vracejí na scénu

Na 19. zasedání zastupitelstva obce předložili předsedové výborů finančního a kontrolního své návrhy na doplnění stavu jejich členů z řad občanů. Do finančního výboru byli navrženi pánové Stanislav Hajný, Oldřich Kaizrlík a Marek Šilhart a do kontrolního výboru pánové Jan Schindler ml. a Arnošt Řehánek. Z uvedených kandidátů na členství jsme měli výhrady pouze ke dvěma z nich – Marku Šilhartovi a Arnoštu Řehánkovi – a to z následujících důvodů.

Marek Šilhart (bývalý člen zastupitelstva obce a bývalý předseda finančního výboru):

Arnošt Řehánek (bývalý místostarosta, bývalý člen zastupitelstva obce a bývalý člen finančního výboru):

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsme vyslovili nesouhlas s tím, aby bývalí zastupitelé Marek Šilhart a Arnošt Řehánek byli opětovně zvoleni za členy výborů finančního a kontrolního. Jsme toho názoru, že mandát zastupitele není něco jako houska na krámě. Zastupitel získává svůj mandát na základě hlasů, které obdrží od voličů ve volbách. Dá se tedy říct, že mandát je výsledek důvěry dané zastupiteli voliči a měl by být pro zastupitele zavazující. Zastupitel, který si neváží získaného mandátu a klidně se ho bez skutečně opodstatněného důvodu vzdá, si neváží voličů, kteří mu svými hlasy ve volbách mandát k jejich zastupování svěřili. Tyto pádné argumenty ostatní zastupitelé zcela ignorovali a členství ve výborech svým „spolustraníkům“ a kamarádům odhlasovali a umožnili tak z funkcí zběhnuvším zastupitelům návrat na určité pozice v aktivním veřejném životě naší obce. Jakou důvěru ve Vás vzbuzují občané-činitelé, kteří na vlastní žádost odejdou z funkcí, na které se cca po tři čtvrtě roce vracejí?

Nabízí se tak několik otázek. Proč si pánové Arnošt Řehánek a Marek Šilhart neponechali mandáty zastupitelů obce, když mají potřebu se prostřednictvím výborů opětovně podílet na činnosti pro zastupitelstvo obce? Proč se ucházeli o členství ve výborech, ze kterých před devíti měsíci odešli? Proč se vzdali výkonu funkce zastupitele a klidně zahodili své zastupitelské mandáty? Cožpak nemají ani špetku sebereflexe?! Vždyť výkon funkce zastupitele obce není o tom, že tuto funkci budu vykonávat pouze v případě, pokud budu mít po volbách spolu se svými „spolustraníky“ nadpoloviční většinu v zastupitelstvu obce a vše tak bude fungovat podle mých představ. Naopak, schopný a vůči voličům zodpovědný zastupitel musí umět a mít chuť pracovat i v situaci, kdy výsledek voleb nedopadne podle jeho představ, nemá spolu se svými „spolustraníky“ většinové zastoupení v zastupitelstvu a práce je tak náročnější. My jsme nyní v situaci, kdy díky podrazu bývalého „spolustraníka“, přeběhnuvšího Josefa Nedorosta, a neférovému jednání ostatních zastupitelů máme v zastupitelstvu menšinové zastoupení a ocitli jsme se v opozici. Díky tomu pro nás práce v zastupitelstvu není vůbec snadná, ale přesto nás ani nenapadlo, že bychom se vzdali svých zastupitelských mandátů a zradili tak voliče, kteří nám projevili důvěru ve volbách.

Ignorace interpelace předsedou finančního výboru

Na program 17. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 24.6. 2016, byly krom jiných zařazeny k projednání tyto body:

Předtím, než uvedené body přišly na řadu k projednání, opustil předseda finančního výboru Martin Toušek zasedání a odešel do zaměstnání na noční směnu. Jelikož se jednalo o body, které obsahově spadaly do kompetence finančního výboru a byly z hlediska projednání důležité, využili jsme zákonného práva interpelace a požádali jsme předsedu finančního výboru Martina Touška o vysvětlení:

  1. Proč nic neudělal pro to, aby dostál coby zastupitel, potažmo předseda finančního výboru, své zákonné povinnosti a zúčastnil se bez časového omezení 17. zasedání zastupitelstva obce. (Pozn.: Zákon o obcích ukládá zastupitelům povinnost zúčastňovat se zasedání zastupitelstva.)
  2. Proč, když už si nedokázal zařídit pracovní volno na den konání 17. zasedání zastupitelstva obce, alespoň při projednávání bodů programu, tedy před schválením "finální" podoby programu, nenavrhl přesunutí pořadí bodů tak, aby mohl být účasten projednání výše uvedených bodů před svým odchodem do zaměstnání.
  3. Proč nenavrhl přesunutí výše uvedených bodů programu v průběhu jednání zastupitelstva, když už mu muselo být jasné, že pokud tak neučiní, projednání uvedených bodů nebude účasten.
  4. Zda je pro něj takový problém zajistit si pracovní volno tak, aby byl schopen účasti na zasedání zastupitelstva obce po celou dobu jeho konání?

Interpelace byla odeslána elektronicky, prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu, dne 20. 8. 2016 s žádostí o předání předsedovi finančního výboru Martinu Touškovi, který byl ze zákona povinen písemně odpovědět do 30 dnů. V třicetidenní zákonné lhůtě odpověď od předsedy finančního výboru nepřišla, a tak byl na 19. zasedání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2016 vznesen dotaz na Josefa Nedorosta, zda interpelaci jejímu adresátovi předal, jak bylo požadováno a ten předání potvrdil. Předání a tudíž doručení interpelace následně potvrdil i Martin Toušek, když řekl, citujeme:

"Předáno to bylo. Odpověď mám zpracovanou, ale bohužel zasek se mi počítač a nemůžu ji z toho dostat."

Následně Martin Toušek slíbil dodat odpověď do 10ti dnů, tedy do 10. 10. 2016. Tyto řádky jsou psány dne 30. 10. 2016 a odpověď na interpelaci od předsedy finančního výboru Martina Touška i přes jím daný slib stále nikde! A nejenom odpověď, ale ani žádné vysvětlení! Máme si snad chování pana Martina Touška vykládat tak, že:

Možná, že další trapnou výmluvou Martina Touška, proč ještě nedodal odpověď na interpelaci, bude, že přišel o všechna data uložená na harddisku svého počítače!

Nerovný přístup ke členům kontrolního výboru

Na 18. zasedání předložil předseda kontrolního výboru Martin Švarc zastupitelstvu zprávu z kontroly konané dne 8. 8. 2016. Zaujalo nás, že se na provedení této kontroly podíleli pouze dva členové kontrolního výboru - Martin Švarc a Martin Toušek, aniž by třetí člen, pan Petr Valenta, byl v zápisu z kontroly uveden jako omluvený, či neomluvený. Z toho důvodu se zastupitelka Jitka Limberková dotázala, proč nebyl kontroly kontrolního výboru dne 8. 8. 2016 účasten i pan Petr Valenta. Na to proběhl mezi ní a předsedou kontrolního výboru Martinem Švarcem následující dialog:

Martin Švarc: „Já jsem ho neoslovil, protože sem se byl jenom podívat, abych se vůbec seznámil s tim a teď při další kontrole bude přítomných všech pět.”

Jitka Limberková: „Takže byl úplně vynechanej z kontroly?”

Martin Švarc: „To byla taková neplánovaná kontrola, to sme se jenom podívali, jako, to není nic špatnýho. Při dalších kontrolách bude všech pět přítomnejch.”

Jitka Limberková: „Prostě, nevolal jsi mu, nebyla mu dána šance.”

Martin Švarc: „Ne, nevolal.”

Z výše uvedené kontroly byl pořízen regulérní zápis, takže nešlo tak úplně pouze o nějakou takovou neplánovanou kontrolu, při které se „jenom podívali”, jak uvedl předseda Martin Švarc. V době provedení kontroly byl kontrolní výbor tříčlenný, tudíž plně schopný řádného fungování a pokud se předseda Švarc rozhodl pro uskutečnění kontroly, měl v dostatečném časovém předstihu kontaktovat a se záměrem provedení kontroly seznámit i pana Valentu. Proč pana Martina Touška informoval a pana Valentu ne?! Jak je možné, že o plánované kontrole byl s největší pravděpodobností informován dokonce pan Arnošt Řehánek, který v té době ještě ani nebyl členem kontrolního výboru, ale člen výboru, pan Valenta, informován nebyl?! Pan Řehánek byl oné kontrole, coby nečlen výboru (!), navíc možná dokonce fyzicky přítomen, což se domníváme na základě skutečnosti, že na 18. zasedání zastupitelstva během diskuse ke zprávě z předmětné kontroly zcela spontánně k zastupitelce Jitce Limberkové prohlásil, citujeme:

"My sme nekontrolovali tebe."

Je zdokumentováno a zastupitelé Marcel Metayer, Martin Švarc a Martin Toušek potvrdili, že se s panem Arnoštem Řehánkem před zahájením provedené kontroly setkali před budovou obecního úřadu, ale popírají, že by byl provedené kontrole fyzicky přítomen. V rámci objektivity přiznáváme, že fyzickou přítomnost pana Arnošta Řehánka během provedené kontroly nelze prokázat, ale svým výše citovaným spontánním prohlášením zasel semínko pochybnosti.

Jednání předsedy kontrolního výboru Martina Švarce vůči členovi výboru Petru Valentovi se nám jeví přinejmenším nekorektní a myslíme si, že by se nikdo nemohl divit, pokud by se pan Valenta takovýmto jednáním cítil být diskriminován a v důsledku toho třeba na funkci člena kontrolního výboru rezignoval.

Zmatený či neschopný předseda finančního výboru?

Na 19. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 30. 9. 2016 navrhl předseda finančního výboru Martin Toušek doplnit počet členů tohoto výboru o pány Marka Šilharta, Oldřicha Kaizrlíka a Stanislava Hajného. Zastupitelé Marcel Metayer, Josef Nedorost, Martin Švarc, Martin Toušek a Miloslav Toušek následně hlasováním odsouhlasili přijetí tří výše uvedených kandidátů za členy finančního výboru. Na tom by samo o sobě nebylo nic zvláštního, pokud by dva z odsouhlasených kandidátů v daný okamžik již nebyli cca půl roku členy finančního výboru! Konkrétně se jedná o pány Oldřicha Kaizrlíka a Stanislava Hajného, kteří byli řádně zvoleni usnesením za členy finančního výboru již na 14. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2016! Tito dva členové finančního výboru jsou tak s odstupem šesti měsíců, díky „dobře odvedené práci“ předsedy Martina Touška, do stejných funkcí zvoleni dublovaně!

Nabízí se tak otázka, jak kvalitně je zastupitel Martin Toušek schopen vykonávat funkci předsedy finančního výboru a jak kvalitně je finanční výbor schopen fungovat pod jeho vedením, když ani nezná složení členů svého výboru? Že by nám snad odpověď na tuto otázku nastínila skutečnost, že finanční výbor od zvolení Martina Touška jeho předsedou, tedy od 25. 1. 2016 (během více než 9 měsíců), neučinil žádnou kontrolní činnost?! V kontrastu s touto skutečností ale Martin Toušek se samozřejmostí pobírá každý měsíc finanční odměnu za výkon funkce předsedy finančního výboru! Také se ptáte, za co tuto měsíční odměnu pobírá? Toť skutečně otázka! Zatím to vypadá, že právě za nečinnost.

Případ dublovaného zvolení dvou „nových“ členů finančního výboru je absurdní. Není to pouze ostudné pochybení předsedy finančního výboru Martina Touška, ale i ostatních zastupitelů, kteří pro tuto absurditu na 19. zasedání zastupitelstva obce hlasovali, protože i oni by měli znát složení výborů. Ze zákona musí být počet členů výborů finančního a kontrolního minimálně tříčlenný. Tento počet členů jsme navrhovali, avšak ostatní zastupitelé s naším návrhem nesouhlasili a odsouhlasili pětičlenné složení výborů. Tím, zdá se, přecenili svoje síly, jelikož počítat víc než do tří jim patrně činí potíže.

Třešničkou na dortu je fakt, že Martin Toušek, předseda finančního výboru, byl ověřovatelem zápisu z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 3. 2016, tedy zápisu z jednání zastupitelstva, na kterém Martin Toušek osobně poprvé doporučil a následně odhlasoval doplnění členů finančního výboru o pány Oldřicha Kaizrlíka a Stanislava Hajného! Druhým ověřovatelem uvedeného zápisu byl předseda kontrolního výboru Martin Švarc. Jak přistupuje Martin Toušek, ale nejenom on, k ověřování vypracovaných zápisů ze zasedání zastupitelstva obce? Čtou určení ověřovatelé vůbec vypracované zápisy před tím, než je podepíší? Předseda finančního výboru Martin Toušek by se měl při zasedáních zastupitelstva obce patrně více věnovat probíhajícím jednáním, než si hrát s mobilním telefonem a posílat SMS zprávy!

Není toto další důkaz toho, že zastupitelé, kteří se dne 13. 6. 2016 pučem chopili vedení naší obce, nejsou schopni řádně vykonávat své funkce?!

Cílená diskriminace opozice?

Jednou z procedurálních záležitostí každého zasedání zastupitelstva obce je určení ověřovatelů zápisu, který je nutno vypracovat do deseti dnů po zasedání a poté dle zákona musí být zápis uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Úlohou ověřovatelů je ověřit, zda vypracovaný zápis odpovídá průběhu zasedání, tedy zda zápis odpovídá skutečnosti. Ověřovatelé musí být nejméně dva, navrhuje je řídící zasedání, v našem případě Josef Nedorost, a samotný zápis následně schvaluje zastupitelstvo.

Od 13. 6. 2016, kdy byl proveden lhotecký puč a do funkce starosty dosazen pan Josef Nedorost, se uskutečnila tři zasedání zastupitelstva obce. Ani na jednom z těchto tří zasedání nebyl určen zapisovatelem některý z opozičních zastupitelů – Jitka Limberková, Roman Krch:

17. zasedání zastupitelstva obce 24. 6. 2016 – určení ověřovatelé zápisu Martin Švarc, Miloslav Toušek

18. zasedání zastupitelstva obce 20. 9. 2016 – určení ověřovatelé zápisu Marcel Metayer, Martin Toušek

19. zasedání zastupitelstva obce 30. 9. 2016 – určení ověřovatelé zápisu Martin Švarc, Miloslav Toušek

Naproti tomu, jak je z výše uvedeného přehledu patrné, jsou Josefem Nedorostem navrhováni ověřovateli zápisů pouze spříznění zastupitelé, kteří mu sesazením bývalé starostky dopomohli ke křeslu starosty obce a někteří z těchto zastupitelů již byli v tak krátké době určeni ověřovateli zápisu dokonce dvakrát!

Na 19. zasedání zastupitelstva obce jsme prostřednictvím zastupitele Romana Krcha učinili dotaz na Josefa Nedorosta, jaký je systém určování ověřovatelů zápisů ze zasedání zastupitelstva obce. Na to Josef Nedorost odpověděl:

"Neopakovat ověřovatele z minulého zasedání."

Sděluje nám snad Josef Nedorost vyčleňováním z ověřování zápisů, že nás neuznává a bude nás omezovat i v této oblasti a nadále praktikovat naši záměrnou diskriminaci?

Odebírání výkonu mandátu opozičním zastupitelům

Zákon o obcích ukládá obecnímu úřadu povinnost zveřejnit alespoň sedm dní před konáním zastupitelstva obce informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání. Tato informace musí být zveřejněna jak na tak říkajíc fyzické úřední desce, tak i způsobem umožňujícím vzdálený přístup (na webových stránkách obce).

Na 18. zasedání zastupitelstva obce, ještě před jeho zahájením, jsme upozornili na skutečnost, že toto zasedání Josef Nedorost nesvolal v souladu se zákonem, když informace o konání zasedání nezveřejnil sedm celých kalendářních dnů před jeho konáním způsobem umožňujícím vzdálený přístup. Přestože jsme všichni zastupitelé složili slib, ve kterém jsme se zavázali své funkce vykonávat svědomitě a řídit se Ústavou a zákony naší republiky, setkalo se naše upozornění na neúplné dodržení zákona s nevolí ostatních zastupitelů. Zarážející byl zejména postoj předsedy kontrolního výboru Martina Švarce, který by měl z titulu své funkce dbát na dodržování zákonů obecním úřadem. Výňatek komunikace z 18. ZZO:

Roman Krch: „Musí být zákon dodržen nebo nemusí?”

Martin Švarc: „Měl by bejt, ale jako…”

Roman Krch: „Já jsem položil jasnou otázku – musí, nebo nemusí?”

Martin Švarc: „Musí.”

Roman Krch: „Byl dodržen?”

Martin Švarc: „Nebyl, ale jako je to takový senilní.”

Korunu, jak se říká, tomu nakonec nasadil dosazený starosta Josef Nedorost, který prohlásil, doslovně citujeme:

"Tak já teda navrhuju jako takové, abych tuto diskusi ukončil, pokračovat v zasedání zastupitelstva s tím teda, jestli někteří zastupitelé mají s tímto zasedáním problém, tak ať se toho zasedání neúčastní, případně."

Je přinejmenším nehorázné a v rozporu s Ústavou, aby Josef Nedorost coby osoba zodpovědná za svolání zasedání zastupitelstva způsobem, který nebyl zcela v souladu se zákonem, namísto vyvození důsledků pro svoji osobu vyhazoval ze zasedání opoziční zastupitele, kteří upozornili na zákonné pochybení a vlastně jim tak odebíral ve volbách získané mandáty!

Způsob zveřejňování informací o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání po celých sedm kalendářních dnů, předcházejících dni, ve kterém se koná příslušné zasedání zastupitelstva obce, je zastáván i judikaturou správních soudů. Josef Nedorost tak vystavil obec nebezpečí, že pokud by kýmkoliv došlo ke zpochybnění způsobu uveřejnění informace o místě, době a navrženém programu 18. zasedání zastupitelstva obce, mohla by být veškerá usnesení přijatá na tomto zasedání neplatná.

V každém řádně fungujícím a nezaujatém zastupitelstvu obce by výše uvedené byly pádné důvody pro odvolání starosty z funkce.

Vyúčtování energií (služeb) za rok 2015

Kdy bude hotové vyúčtování energií a vypořádání záloh za minulý rok? To je otázka, se kterou se na nás v poslední době obrátilo několik obyvatel Penzionu pro seniory. Bohužel, odpověď na tuto otázku neznáme, přestože jsme se o stav vyúčtování záloh na energie za rok 2015 zajímali.

Vyúčtování má na starosti, stejně jako v loňském roce, místostarosta Marcel Metayer. Ten ve výčtu svých činností za měsíc duben letošního roku, zaslaném e-mailem, k věci vyúčtování uvedl:

Na 18. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 20. 9. 2016 proběhla na téma vyúčtování energií za rok 2015 následující diskuse, kterou iniciovala zastupitelka Jitka Limberková:

Jitka Limberková: „Kdy se dozvím vyúčtování v Penzionu?”

Josef Nedorost: „Bylo doděláno dneska.”

Marcel Metayer: „Dneska sem ho dodělal, protože včera sem dostal podklady od Žikovskýho.”

Jitka Limberková: „A můžete mi říct, proč to trvá tolik měsíců?”

Marcel Metayer: „Je to úplně stejné jako vloni.”

Jitka Limberková: „No, to není úplně stejný. Jako proč to trvá tolik měsíců, když, Marceli, tadyto děláš od dubna?”

Marcel Metayer: „30. 6. se –”

Jitka Limberková: „Od dubna, si napsal.”

Marcel Metayer: „Ano, vodu, elektriku mám hotovou. 30. 6. se daj vodečíst topný náklady.”

Jitka Limberková: „30. 6.?”

Marcel Metayer: „30. 6. …”

Jitka Limberková: „…duben, květen, červen, červenec, srpen, září. 6 měsíců…”

Marcel Metayer: „…30. 6. končí, končí na těch otopnejch těch. Pan Žikovský tu byl de facto jako vloni, akorát, že toho měl toho hodně, dal mi to včera. Dneska sem to doplnil do tabulky a částku vim. Rychlejš sem to neobdržel. Tak jedině hledat někoho jinýho, ale já si myslim, že to. A termínově je vyplácení je úplně stejný jako loni.”

Pokud je pravda, že vyúčtování bylo finálně vypracováno, nebo jak řekli Josef Nedorost a Marcel Metayer, doděláno 20. 9. 2016, je otázkou, proč do dnešního dne, tedy ani po uplynulém měsíci, nebyly vyplaceny případné přeplatky záloh! Na druhou stranu se tomu není co divit, Marcel Metayer při plnění jemu daných úkolů nikdy nepospíchá a jak jsme se mohli přesvědčit v minulosti, můžeme být vlastně rádi, když úkol daný mu na starost vůbec dotáhne do konce. A v případě vyúčtování energií navíc nejde o jeho peníze, tak proč by vlastně pospíchal?! Na druhou stranu však svým liknavým přístupem opět ohrožuje obec, neboť není-li případný přeplatek vyplacen v zákonném termínu, mají nájemníci právo požadovat po obci uhrazení „pokuty“ - tak zvaný poplatek z prodlení.

Neschopné povýšíme, schopné vyhodíme!

Začíná se v zastupitelstvu naší obce pomalu stávat zvykem, že ti zastupitelé, kteří nezvládli svoji práci v nižších funkcích, jsou svými spřátelenými kolegy-zastupiteli katapultováni (povýšeni) do vyšších funkcí. Zatím se toto stalo pravidlem u funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva obce. Přesvědčte se sami.

Marcel Metayer
Zastupitel Marcel Metayer vykonával funkci předsedy kontrolního výboru zastupitelstva obce ve funkčním období 10/2010-10/2014. K výkonu této funkce přistupoval tak „svědomitě“, že např. během posledního funkčního roku, tedy za rok 2014, kontrolní výbor pod jeho vedením neuskutečnil jediné zasedání výboru a tudíž neuskutečnil jedinou kontrolu, přestože za tuto činnost pobíral měsíčně finanční odměnu. Tím došlo ze strany tehdejšího předsedy kontrolního výboru Marcela Metayera k narušení vnitřního kontrolního mechanismu obce.

Poté, co začátkem roku 2015 rezignoval na funkci místostarosty obce Arnošt Řehánek, navrhl za sebe do této funkce Marcela Metayera. S návrhem, aby místostarostou obce byl zvolen Marcel Metayer, jsme vyslovili nesouhlas, který jsme odůvodnili tím, že funkci místostarosty obce by neměl vykonávat člověk, který nezvládl výkon méně náročnější funkce předsedy kontrolního výboru. Naše připomínka však nebyla většinou zastupitelů reflektována a neúspěšný a nezodpovědný předseda kontrolního výboru Marcel Metayer byl zvolen do funkce místostarosty obce díky hlasům spřátelených zastupitelů a hlavně díky tomu, že hlasoval sám pro sebe! Že náš nesouhlas s tím, aby Marcel Metayer vykonával funkci místostarosty obce byl opodstatněný dokazuje skutečnost, že velkou část úkolů, ke kterým byl pověřen zastupitelstvem obce nebo mu byly po dohodě svěřeny bývalou starostkou obce, nedokázal dotáhnout do hmatatelného konce.

Josef Nedorost
Zastupitel Josef Nedorost takříkajíc převzal funkci předsedy kontrolního výboru zastupitelstva obce po Marceli Metayerovi. Vykonával ji od 31. 10. 2014 do 13. 6. 2016, a to podobně „svědomitě“ a „kvalitně“ jako jeho předchůdce.

Pod vedením Josefa Nedorosta kontrolní výbor zastupitelstva obce provedl první kontrolu až v červnu 2015, ale zápis z této kontroly byl předseda Josef Nedorost schopen vypracovat a předložit zastupitelstvu obce až po pěti měsících, v listopadu 2015!

Za téměř celý první půlrok 2016 kontrolní výbor pod předsednictvím Josefa Nedorosta nevykonal ani jednu kontrolu! V průběhu tohoto časového období se kontrolní výbor sešel pouze jednou, počátkem dubna, kdy byl na žádost tehdejší starostky během krátkého sezení vypracován roční plán činnosti, jehož body za Josefa Nedorosta vypracoval dnes již bývalý člen kontrolního výboru Roman Krch, a to z důvodu neschopnosti vypracovat plán činnosti předsedou, který ovšem za tuto činnost nečinnost rovněž pobíral měsíčně finanční odměnu.

Za svoji „kvalitní” práci ve funkci předsedy kontrolního výboru ho jeho noví přátelé-zastupitelé odměnili zlatým padákem, obdobně jako jeho předchůdce Marcela Metayera, tentokrát v podobě dosazení do funkce starosty obce. Na 17. zasedání zastupitelstva obce jsme se zastupitele Josefa Nedorosta dotázali, jak chce zvládnout funkci starosty, když nedokázal pořádně zvládnout méně náročnou funkci předsedy kontrolního výboru. Josef Nedorost nám doslova odpověděl, že na funkci předsedy kontrolního výboru neměl čas! A na dotaz, zda zvládne funkci starosty, nám odpověděl, že žádný učený z nebe nespadl!

Martin Švarc
Po Josefu Nedorostovi převzal štafetový kolík předsedy kontrolního výboru zastupitel Martin Švarc. Že by další budoucí potenciální adept na vyšší funkci?! Naplní se i do třetice - neschopné povýšíme, schopné vyhodíme?!