Volba pro Lhotku – sdružení nezávislých kandidátůInformační dopis opozičních zastupitelů (IDOZ) ZO Lhotka nad Labem – 12. ledna 2017

Zobrazit ve formátu PDF.   Zobrazit ve formátu PDF (180.8 kB)

Vážení lhotečtí spoluobčané,

v jedné populární písni se zpívá, že čas letí jako bláznivý a je tomu opravdu tak. Ani jsme se nenadáli, rok s rokem se opět sešel a nastává čas tradičního bilancování. Jaký tedy byl uplynulý rok 2016 v naší obci? Určitě plný unikátních událostí.

Patnáctý rok třetího milénia se ve své první polovině nesl v činnosti na přípravách a uskutečňování jednotlivých akcí podle vytvořeného plánu pro rok 2016. Těmito akcemi byly:

Ohledně způsobu financování a způsobu realizace panovala mezi zastupiteli názorová pluralita, což je naprosto v pořádku, neboť právě názorová pluralita, kterou však v posledních šesti měsících zastupitelé-pučisté potlačují, patří mezi prvky demokracie. I přes názorovou četnost jsme se však dokázali domluvit. Na základě většinového názoru zastupitelů začala starostka připravovat žádosti o dotační tituly na oslavy 765 let výročí obce, opravu kapličky, opravu křížku, asfaltování místních komunikací a zateplování budovy obecního úřadu. Prostě, nic ani v nejmenším nenasvědčovalo událostem budoucím.

Ve své druhé polovině byl rok 2016 bohatý na unikátní události v naší obci. První a zásadní unikátní událost, která nemá v historii naší obce obdoby, se odehrála dne 13. 6. 2016. Vůbec poprvé v novodobé historii naší obce, tedy od roku 1990, kdy, zjednodušeně řečeno, národní výbor nahradil obecní úřad a předsedu národního výboru nahradil starosta obce, byla ze své funkce odvolána, respektive sesazena, starostka obce. Na tom by nebylo až tak nic zvláštního, kdyby pro toto sesazení existovaly opodstatněné důvody, které by tento akt ospravedlňovaly. Tuto unikátnost okořeňuje fakt, že k tomuto sesazení došlo bez udání důvodů, podlým, utajeným způsobem (nebylo dáno jako bod na program zasedání zastupitelstva obce) a jeho spoluaktérem byl, vedle pana Marcela Metayera, pan Josef Nedorost, který patrně dal průchod svým nízkým pudům, a to touze po funkci starosty a finančním požitkům z této funkce plynoucím a bez studu podrazil své „spolustraníky“, díky kterým se vůbec dostal do zastupitelstva obce.

Druhou unikátností bylo a je zatahování dětských rodinných příslušníků do atmosféry vzniklé po výše uvedeném sesazení starostky z funkce způsobem, který je již běžně v české kotlině označován jako puč (např. v poslední době asi nejznámější tzv. lánský puč). Po lhoteckém puči, jehož základem byl podraz Josefa Nedorosta, jsme se ocitli v roli opozice. Zastupitelé-pučisté dodnes nepochopili, že jako opoziční zastupitelé jsme nerezignovali, ale že pracujeme. Naši činnost nesprávně nazývají obstrukčním jednáním, znemožňují nám pracovat a hází nám klacky pod nohy. Za naši práci opozičních zastupitelů jsme zesměšňováni, uráženi a pomlouváni. Je to známka jejich politické nevyzrálosti a neznalosti. Jinak by totiž věděli, že:

  1. Opozice plní důležitou úlohu kontroly a kritiky.
  2. Opozice kritizuje a je jejím nezadatelným právem, aby k tomu dostala prostor.

Výsledkem této neznalosti je tristní skutečnost, že manželka jednoho „vládnoucího“ zastupitele zakazuje svým dětem kamarádit se s dětmi přátel opozičních zastupitelů! Takovému jednání jsme byli sami očitými svědky. Naprosto tristní je rovněž počin Josefa Nedorosta, který se snížil k tomu, že z aktu vítání prvňáčků úmyslně vyčlenil dceru bývalé starostky. I když je otázkou, zda je to skutečně výsledek nevyzrálosti či charakterové vlastnosti! I naši rodiče, vykonávající ve své době politickou činnost pro naši obec, mívali mezi sebou různé a někdy rovněž poměrně razantní střety, ale nikdy se nikdo z nich nesnížil k tomu, aby do svých politických sporů zatahoval děti své, či cizí! Takové jednání je odporující zdravému rozumu!

Třetí unikátností je zasahování manželky dosazeného starosty Josefa Nedorosta do fungování obecního úřadu způsobem, kterým záměrně znemožňovala opozičním zastupitelům, tedy nám, vyřídit si úřední záležitosti. Dle právního názoru známé advokátky pro veřejnou správu a veřejné právo, která je sama dlouhodobě aktivní v komunální politice, obecní úřad, citujeme:

"plní servisní i výkonnou roli na úseku samosprávy, a jako takový musí být zastupitelům plně k dispozici – odborně, informačně atd., úředníci musí zastupitele chápat jako své „nadřízené“, být jim nápomocni, vyhovět jim v jejich požadavcích např. na výtahy materiálů, přípravu podkladů atd."

 

Ve středu 2. 11. 2016 jsme během úředních hodin navštívili Obecní úřad Lhotka nad Labem za účelem získání tištěných podkladů potřebných k jednání pro nadcházející 20. zasedání Zastupitelstva obce Lhotka nad Labem, které se konalo dne 9. 11. 2016.

Náš příchod na obecní úřad zaznamenala manželka Josefa Nedorosta, která v daný okamžik projížděla svým vozem kolem a vzápětí po našem vstupu do úřadovny obecního úřadu vstoupila i ona. Jelikož měla s sebou i svého malého syna, upozornili jsme ji, že naše jednání bude trvat asi o něco déle a nabídli jsme jí, aby si přednostně vyřídila co potřebuje a nemusela se svým malým synkem čekat. Ona však nejenže naši nabídku odmítla, ale dokonce se vůči nám začala chovat nepřátelsky a zcela záměrně mařila naše úřední jednání. Naváděla administrativní pracovnici obecního úřadu, aby nám požadované podklady pro zasedání zastupitelstva obce odmítla vytisknout, urážela nás na cti a v určitém případě dokonce vystupovala z pozice obce, k čemuž nebyla a není ani v nejmenším oprávněna. Její jednání odporovalo zdravému rozumu a stejně tak jednání administrativní pracovnice obecního úřadu, která se pokyny manželky Josefa Nedorosta řídila! Nejvíce zarážející bylo v tomto případu chování Josefa Nedorosta, který byl v daný okamžik sice v zaměstnání, ale jeho manželka mu ze svého výstupu v kanceláři obecního úřadu s největší pravděpodobností zprostředkovávala přímý přenos prostřednictvím svého mobilního telefonu, který třímala v ruce. Usuzujeme tak z toho, že manželka Josefa Nedorosta tuto skutečnost nepopřela a nepopřel ji následně ani pan Josef Nedorost. Tuto teorii posiluje i fakt, že jsme se Josefa Nedorosta během předmětného jednání pokusili několikrát telefonicky kontaktovat, abychom ho požádali o zjednání nápravy, ale jeho telefonní číslo bylo pokaždé obsazené. Na 20. zasedání zastupitelstva obce Josef Nedorost přiznal nepřijaté hovory od zastupitele Romana Krcha z dopoledních hodin dne 2. 11. 2011. Nabízí se otázka, proč Josef Nedorost na tyto hovory nereagoval ani zpětně? Nesvědčí to minimálně o špatné komunikaci ze strany Josefa Nedorosta vůči zastupiteli?!

Jednání Josefa Nedorosta v „kauze“ zasahování do chodu obecních orgánů jeho manželkou je neomluvitelné. Jde o jeho absolutní selhání ve funkci starosty obce, jelikož je naprosto nepřípustné, aby starosta obce připustil jakékoliv zasahování svých rodinných příslušníků do chodu obecního úřadu či jiných orgánů obce! Je naprosto nepřípustné, aby starosta obce takové zasahování svojí pasivitou navíc vlastně schvaloval a podporoval, tedy se na takovém zasahování svým způsobem osobně podílel! V historii naší obce se jedná o ojedinělý případ. Žádný z bývalých představitelů naší obce, tedy žádný ze starostů působících ve funkci starosty obce před Josefem Nedorostem a z doby minulé ani žádný předseda národního výboru nedovolili, aby jejich rodinní příslušníci úřadovali na obecním úřadu a vystupovali za obecní úřad z pozice vedoucího orgánu takovýmto přímým způsobem! Josef Nedorost tak v tomto drží nelichotivý primát! Slušný politik by z takovéto ostudy, kdy si jeho manželka hraje na „paní starostovou“, a on to přinejmenším toleruje, vyvodil svoji politickou odpovědnost a rezignoval by na funkci. Josef Nedorost má však svoji funkci patrně hodně rád, když nejenže v sobě tuto politickou slušnost nenašel, ale dokonce ani nepovažoval za důležité se nám omluvit a námi požadované vyřešení tohoto excesu svévolně oddaluje.

Dne 28. 11. 2016 provedly kontrolorky Krajského úřadu Ústeckého kraje dílčí přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2016. Výsledek kontroly je žalostný, neboť kontrolorky konstatovaly 3 správní delikty! Přitom minimálně ke 2 z těchto deliktů nemuselo vůbec dojít, pokud by se Josef Nedorost řádně věnoval samotné přípravě na přezkum. O termínu přezkoumání hospodaření byl informován dne 2. 9. 2016, tedy víc než s dostatečným časovým předstihem, aby na přezkum stačil připravit veškeré podklady. Navíc na obecním úřadu zaměstnává na poloviční úvazek administrativní pracovnici, takže byl nejenom dostatek času, ale i dostatek pracovní síly (starosta, místostarosta a administrativní pracovnice) na to, aby výsledek přezkoumání dopadl lépe. Josef Nedorost se nelichotivý a historicky nejhorší výsledek přezkumu hospodaření obce, který padá na jeho hlavu, snaží omlouvat tím, že mu nebyl řádně předán úřad poté, co byl po lhoteckém puči, jehož byl spoluaktérem, dosazen do křesla starosty. Touto argumentací Josef Nedorost krom jiného potvrzuje svoji neznalost v oboru. Při změně zastupitelů ve funkci starosty, za normálních okolností po řádných volbách, se nepředává úřad, ale funkce. Žádný právní předpis neupravuje, jak má být funkce starosty předána a i přesto jak se zachoval, mu byla funkce bývalou starostkou předána čestně a v dostatečném rozsahu na to, aby byl okamžitě schopen ve všech rozpracovaných činnostech pokračovat a aby výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 dopadl mnohem lépe. V neprospěch tvrzení Josefa Nedorosta ohledně (ne)předání úřadu svědčí i tyto skutečnosti:

  1. Josef Nedorost není nováček, ale před svým dosazením do funkce starosty se na chodu obce víc než jeden a půl roku podílel z pozice zastupitele a předsedy kontrolního výboru.
  2. Pravá ruka Josefa Nedorosta a předkladatel návrhu na jeho dosazení do funkce starosty, místostarosta Marcel Metayer, rovněž není nováček a na chodu obce se podílí dokonce již druhé funkční období.

Proveďme porovnání se situací po volbách v roce 2010. Tehdy byl do funkce starosty obce zvolen pan Arnošt Řehánek a do funkce místostarostky obce paní Jitka Limberková. Oba, jak pan Řehánek, tak paní Limberková, byli naprostými nováčky, bez sebemenší zkušenosti. Funkce jim tehdejším bývalým starostou Jaroslavem Pošvou a tehdejším bývalým místostarostou Miloslavem Touškem byly „předány“ hozením klíčů od úřadu na stůl na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce! Přesto obec vyšla z následného přezkumu hospodaření obce s lepším výsledkem, než pod vedením pánů Josefa Nedorosta a Marcela Metayera. A jestli Josef Nedorost třeba nevěří, že po volbách v roce 2010 nedošlo od tehdejšího bývalého vedení k předání byť jediného dokumentu vedení novému, tak o výše popsaném „předání“ funkcí existuje videozáznam. Navíc se může zeptat svého nově spřízněného kolegy a současného zastupitele Miloslava Touška, jak před šesti lety spolu s Jaroslavem Pošvou „předali“ funkce svým řádně zvoleným nástupcům. Po volbách v roce 2014, kdy Jitka Limberková převzala funkci starostky, byl rovněž výsledek z kontroly mnohem příznivější, než výsledek práce Josefa Nedorosta. Sečteno a podtrženo, Josef Nedorost má další nelichotivý primát. Je starostou, za jehož působení ve funkci naše obec obdržela historicky nejhorší výsledek z přezkoumání hospodaření obce a dalo by se říct, že se tak stal historicky nejhorším starostou obce, a to během pouhých sedmi měsíců působení ve funkci! Nesvědčí snad výše uvedené skutečnosti o tom, že Josef Nedorost na funkci starosty obce nestačí? Nedá se snad to samé říci o Marcelu Metayerovi ve funkci místostarosty obce? Josef Nedorost se rád obhajuje tím, že žádný učený z nebe nespadl a že na výkon funkce starosty nemá dostatek času, jelikož musí chodit do zaměstnání. Tyto skutečnosti mu však musely být známy již v době přípravy puče a následně, když se nechal dosadit do starostenského křesla a přijal funkci starosty. Ze strany Josefa Nedorosta tak jde o vědomou nezodpovědnost vůči obci a jejím občanům. Litera nového občanského zákoníku praví:

"Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky."

 

Druhou polovinu loňského roku bychom mohli nazvat nejenom půlrokem unikátních událostí, ale jak už jsme naznačili, i půlrokem nezodpovědnosti. Nezodpovědné bylo nepokračovat v započatých akcích, uvedených v úvodu tohoto dopisu, na které již byly bývalou starostkou vyběhány a danými institucemi přiděleny dotační tituly. Nezodpovědné bylo tyto dotační tituly nevyužít a zahodit. Pan Josef Nedorost tuto svoji nezodpovědnost rád omlouvá již jeho tradiční výmluvou na nepředání úřadu. Jak si ale potom vysvětlit, že nejjednodušší a nejmenší z naplánovaných akcí, opravu křížku, dokázal dotáhnout do konce? Nemaskuje ve skutečnosti Josef Nedorost, vymlouváním se na nepředání úřadu, pouze svoji neznalost a z ní pramenící obavu a nechuť realizovat složitější a větší akce pomocí dotačních titulů?

Nezodpovědné bylo provedení opravy místních komunikací asfaltováním, při kterém byly opraveny nejenom výtluky na pozemcích ve vlastnictví obce, ale i na pozemku ve vlastnictví soukromém. Nešlo přitom o „dírku na rohu“, jak nám bylo tvrzeno, ale o plochu větší, jejíž vyasfaltování stálo obec již znatelnou finanční částku. Ani v nejmenším to však není vina majitele daného pozemku, protože ten o provedení opravy obec nežádal, ale zodpovědnost a náhrada vyplacených obecních prostředků by měla jít za osobou zodpovědnou za provedení této akce a tou osobou je místostarosta obce Marcel Metayer a následně Josef Nedorost.

Nezodpovědné bylo realizovat opravu cesty na trase k odpočinkové zóně U Dvou lip. Nezodpovědnost této opravy s prvky řešení melioračních opatření spočívá v absenci jakéhokoliv odborného posouzení. Do role odborníka na odvodňování dešťových vod z krajiny se sám pasoval místostarosta Marcel Metayer. Tato tzv. oprava cesty byla navíc zahájena, jak jsme poukazovali a jak se pravděpodobně potvrzuje, v nevhodném termínu. Projednávání této opravy bylo na programu až 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9. 11. 2016. Jelikož v této době, co se počasí týče, zrovna přituhovalo, vyslovili jsme svoji domněnku o nevhodnosti započetí realizace opravy z důvodu klimatických podmínek, avšak panem Marcelem Metayerem jsme byli „ubezpečeni“, že se následující týden oteplí, takže není problém. Nevhodnost započetí realizace opravy cesty z důvodu uvedených klimatických podmínek byl ten menší důvod, proč jsme pro realizaci nezvedli ruce.

Druhým, a podstatnějším důvodem, byla již zmíněná absence odborného posouzení. Navrhli jsme, aby bylo projednání opravy cesty směrem k odpočinkové zóně U Dvou lip odloženo na další zasedání zastupitelstva obce za účelem odborného posouzení. Náš návrh nebyl přijat a zastupitelé Marcel Metayer, Josef Nedorost, Martin Švarc a Miloslav Toušek následně realizaci opravy za celkovou cenu 128 400 Kč odsouhlasili. Na 22. zasedání zastupitelstva obce dne 27. 12. 2016 jsme se až na základě námi vzneseného dotazu dozvěděli, že oprava cesty ještě není hotová jelikož vznikl problém s počasím (že bychom přece jenom měli pravdu a Marcel Metayer se mýlil?) a že termín ukončení její realizace je ve smlouvě uzavřené obcí s dodavatelem nasmlouván na 31. 1. 2017. Vzhledem k současnému vývoji počasí a dlouhodobé předpovědi počasí na měsíc leden 2017 bychom možná mohli začít tipovat, zda nasmlouvaný termín ukončení realizace opravy cesty je reálný a zda přece jenom nebylo vhodné počkat s provedením na jaro a během zimního období zajistit odborný posudek.

Nezodpovědný byl přístup pana Josefa Nedorosta ve věci Sociálního programu pro rok 2016, v rámci kterého byly zástupcům nezletilých a základní školou povinných dětí, studentům středních a vysokých škol a poživatelům starobního či invalidního důchodu vypláceny tzv. programové dotace z rozpočtu obce – 2 000 Kč na osobu. Program dotace, v našem případě tzv. Sociálního programu, je totiž potřeba nejprve schválit zastupitelstvem obce a poté musí být program zveřejněn na „fyzické“ úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na obecních webových stránkách) nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podávání žádostí. To znamená, že o dotaci je možné žádat až po uplynutí 30 dnů od zveřejnění programu. Hlavně kvůli této lhůtě bylo projednání, potažmo schválení, Sociálního programu pro rok 2016 dáno bývalou starostkou k projednání zastupitelstvu obce s dostatečným časovým předstihem, a to na program 16. zasedání zastupitelstva obce dne 13. 6. 2016. Avšak k projednání Sociálního programu nedošlo, neboť na 16. zasedání byl uskutečněn do poslední chvíle utajovaný tzv. lhotecký puč, kdy hned v úvodu byla bezdůvodně sesazena starostka obce a do funkce starosty byl dosazen zastupitel Josef Nedorost, který, přestože se na přípravách puče osobně podílel, neobtěžoval se připravit na zasedání tak, aby coby řídící zasedání byl schopen řídit zasedání zastupitelstva obce způsobem, který by zajistil řádné projednání všech bodů zařazených na program jednání. Z toho důvodu Josef Nedorost projednání bodů 16. zasedání přesunul na 17. zasedání zastupitelstva obce, které svolal na 24. 6. 2016, ale ani na toto zasedání nebyl schopen připravit projednání Sociálního programu pro rok 2016. Namísto toho se opět vymluvil na nepředání funkce starosty bývalou starostkou. Výmluva Josefa Nedorosta o nepředání podkladů k programové dotaci, respektive Sociálnímu programu pro rok 2016 působí trapně a dětinsky, jelikož stačilo okopírovat Sociální program 2015, což nakonec v podstatě udělal, ale až v listopadu 2016. Takže samotné „okopírování“ mu trvalo přes čtyři měsíce!

Josef Nedorost Sociální program pro rok 2016 po více než čtyřech měsících konečně opět zařadil na program jednání až 20. zasedání zastupitelstva obce dne 9. 11. 2016 a tentýž den, po zasedání, ho zveřejnil. Vzhledem k zákonné třicetidenní lhůtě pro zveřejnění, jak už jsme vysvětlili výše, mohli první žadatelé o dotaci ze Sociálního programu žádat nejdříve až 9. 12. 2016. Na podání žádostí tak měli žadatelé pouhých 9 pracovních dnů, jelikož v podmínkách Sociálního programu byl Josefem Nedorostem stanoven termín pro podávání žádostí nejpozději do 21. 12. 2016. Dotace musely být vyplaceny do konce roku 2016 a před vyplacením musely žádosti projít schválením zastupitelstva. Na den 27. 12. 2016 bylo Josefem Nedorostem svoláno konání 22. zasedání zastupitelstva obce, na jehož program byl kromě jiného zařazen k projednání Sociální program pro rok 2016, takže na vyplacení všech 143 schválených žádostí o dotace zbyly pouhé 3 pracovní dny! Každému musí být jasné, že pokud by byl Josef Nedorost schopen zařadit projednání Sociálního programu pro rok 2016 na program zasedání zastupitelstva v dřívějším termínu, měli by žadatelé mnohem více času pro podání žádostí, celý proces by probíhal pohodověji a nehrozilo by nebezpečí, že se do konce roku nestihnou vyplatit všechny schválené žádosti o dotace a nemusel by vás obtěžovat návštěvou obecního úřadu v čase mezivánoční pohody a klidu. Nesvědčí snad toto přinejmenším o špatné organizaci práce a špatném plánování?!

V součtu všech schválených žádostí o dotaci činila vyplácená částka v rámci Sociálního programu pro rok 2016 286 000 Kč, což vzhledem k výši ročního rozpočtu naší obce není zanedbatelná suma. Považovali jsme proto za normální a důležité se seznámit s jednotlivými žádostmi, protože tyto neprošly kontrolou hodnotícím výborem ani zastupitelů, jak tomu bylo v loňském roce. Chtěli jsme tak eliminovat možnost, že bez provedené kontroly bychom třeba mohli zvednout ruku pro žádost, která by nebyla z nějakého důvodu zcela v pořádku. Požádali jsme proto před zahájením 22. zasedání o možnost překontrolovat si všechny podané žádosti, ale to nám bylo Josefem Nedorostem a Marcelem Metayerem odmítáno. Josef Nedorost prohlásil, že jsou všechny podané žádosti v pořádku, že je spolu s Marcelem Metayerem kontrolovali a že za jejich bezchybnost dá ruku do ohně. Nakonec jsme si však prosadili svou, každou jednotlivou žádost jsme překontrolovali a přesto, že nás Josef Nedorost ujišťoval o bezchybnosti podaných žádostí, několik nedostatků, i zásadních, jsme zjistili. Ač to Josef Nedorost neřekl přímo, z jeho výrazu bylo patrné, že je za námi provedenou kontrolu žádostí nakonec rád a že mu ani nevadilo téměř dvouhodinové zpoždění začátku zasedání. Prokázali jsme tak, že jsme opozicí nejenom platnou, ale také konstruktivní a Josef Nedorost by si propříště měl pořádně zvážit svůj nepřátelský přístup vůči opozičním zastupitelům.

V průběhu psaní těchto řádků jsme se dozvěděli, že pravděpodobně existují občané naší obce, kteří byli ze strany obecního úřadu méně informováni o možnosti zažádat si o dotaci v rámci Sociálního programu pro rok 2016. Navíc informace o programu byly na obecních stránkách uveřejněny zmatečným způsobem. Díky špatné informovanosti, lajdácky odvedené práci a nezodpovědnému přístupu pánů Josefa Nedorosta a Marcela Metayera tak možná přišla část občanů naší obce vůbec o možnost požádat o dotaci v rámci Sociálního programu pro rok 2016! A to je neomluvitelné!

 

Přestože Josef Nedorost slíbil prodloužení pracovních smluv s obecními zaměstnanci na VPP, kteří by zajišťovali úklid obce, neučinil tak a obec má od 1. prosince 2016 místo pěti pouze dva zaměstnance, z nichž jeden je dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Tato absence zaměstnanců se negativně odrazila a odráží na úklidu místních komunikací, zejména po Silvestru a v době sněhové nadílky.

Shrneme-li činnost pana Josefa Nedorosta a jeho zástupce Marcela Metayera za období červen – prosinec roku 2016, tak: obec přišla o několik již jistých dotací, přestal se realizovat plán činností na rok 2016, bez uvedení jediného důvodu byla zastupiteli-pučisty sesazena starostka, někteří zastupitelé-pučisté řešili své nízké pudy přes děti, obecní úřad si neplnil své povinnosti vůči zastupitelům, opozičním zastupitelům byla odebírána jejich práva, manželka starosty si hrála na paní starostovou, krajský úřad konstatoval tři správní delikty (porušení práva) v rámci kontroly hospodaření obce, rozjely se stavební práce na zimu, čili v nejméně vhodnou dobu, z obecních peněz byl vyasfaltován i soukromý pozemek, u žádostí o dotace ze sociálního programu byli občané omezeni jen na 9 pracovních dnů, dotace ze sociálního programu byly vypláceny na poslední chvíli a ještě v nejméně vhodnou dobu, nezajištěním prodloužení smluv třem zaměstnancům na VPP se zhoršily služby pro občany. Necháme na Vás, jakou známkou oznámkujete práci pánů Josefa Nedorosta a Marcela Metayera.

Vážení spoluobčané, v letošním roce 2017 Vám přejeme mnoho zdraví, štěstí a úspěchů jak v osobním, tak pracovním životě.