Již rok je dolní ulice ve stavu kulisy vhodné k použití do válečného filmu a ne k řádnému žití! Již rok obyvatelé a návštěvníci dolní ulice musejí zvládat slalom mezi výmoly a když zaprší, je třeba přidat ještě schopnost brodění se blátem a přeskakování kaluží. Již rok, když zrovna nezaprší a je sucho, jsou obyvatelé dolní ulice nuceni snášet extrémní prašnost. Již rok dříve narození obyvatelé a návštěvníci dolní ulice, kteří používají k pohybu kompenzační pomůcky (hole, berle, chodítka), „oceňují“ chůzi po štěrku, kterým je dolní ulice různě „vyspravena“. Za normálních okolností příjemná procházka či cesta na autobus, např. za účelem návštěvy lékaře, je tak zejména pro seniory již dlouhodobě bojovkou!

V období podzim 2018 až jaro 2019 proběhly v dolní ulici rekonstrukční práce. Společnost Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zrealizovala rekonstrukci vodovodního řadu a společnost ČEZ a. s. prostřednictvím firmy OMEXOM GA Energo s.r.o. zrealizovala rekonstrukci elektrických sítí – umístění rozvodů nízkého napětí do země. A v neposlední řadě rekonstrukce kanalizace. Ano, ta rekonstrukce kanalizace, kterou se exstarosta Josef Nedorost a spol. rozhodli zrealizovat formou předvolební hurá akce, jež měla řešit domnělou havárii, a bez výběrového řízení byla zadána společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (SčVK), pouhých jedenáct dní před konáním voleb do zastupitelstva obce.

Cílem tohoto příspěvku není řešit, proč nebylo nutné také okamžitě realizovat rekonstrukci kanalizace ve střední části obce, při silnici procházející obcí, která je ve stejně špatném technickém stavu a stejně pokročilého stáří (87 let), jako byla před rekonstrukcí kanalizace v dolní ulici. Stav této části obecní kanalizace se neřeší dodnes!

Cílem tohoto příspěvku není řešit, proč exstarosta Josef Nedorost a spol. odmítli návrh opozičních zastupitelů (Jitka Limberková, Roman Krch) na koncepční a transparentní řešení rekonstrukce kanalizace v celé obci, na základě nezávislým odborníkem vypracovaného auditu připravenosti a projektové dokumentace.

Cílem tohoto příspěvku není hodnotit, zda bylo správné vyhodit z obecní kasy bezmála pět milionů korun českých bez výběrového řízení na údajnou havárii kanalizace. Cílem tohoto příspěvku není ani hodnotit, zda peníze za rekonstrukci kanalizace, jejímž výsledkem je opětovné vypouštění velmi hrubě předčištěných a vůbec nečištěných odpadních vod z domácností do Labe, nebudou ve finále penězi vyhozenými oknem, vzhledem ke stále zpřísňující se legislativě v oblasti nakládání s odpadními vodami.

Obecní kanalizace je samostatné téma, které vydá na několik dílčích příspěvků.

Cílem tohoto příspěvku je vyburcovat „vládnoucí“ zastupitele, aby si plnili své povinnosti a konečně už začali řešit dlouhodobě neutěšený, obyvatelům život znepříjemňující, havarijní stav povrchu obecní komunikace v dolní ulici!

Obec jako vlastník místní komunikace je povinna vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Vlastník je dále povinen nahradit škodu vzniklou v důsledku závady na sjízdnosti či schůdnosti místní komunikace.

– JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.

Mohu-li to posoudit z pozice obyvatele dolní ulice, tak po rekonstrukčním trojboji lze mnohem víc hovořit o havárii, než před rekonstrukcí. Povrch není vyspádovaný, čímž kanalizační vpustě neplní zcela svoji úlohu a srážková voda se drží, kde nemá…

Kdo zaplatí obnovu povrchu v dolní ulici?

Přestože jsem členem zastupitelstva obce, které jako nejvyšší  obecní orgán by k tomu mělo mít zajisté co říct, tak na otázku, kdo zaplatí obnovu povrchu v dolní ulici, neznám odpověď. Možnost účasti na rozhodování o této problematice byla zastupitelstvu obce odepřena. Pokud si dobře pamatuji, postavil tehdejší starosta Josef Nedorost zastupitelstvo před hotovou věc, když suše konstatoval, že na obnově povrchu v dolní ulici se kromě naší obce budou finančně spolupodílet společnosti, které realizovaly výše uvedené rekonstrukce.

A jak to nakonec dopadlo? Místo, aby dotáhl do konce, co svým přičiněním jako starosta rozvrtal, po volbách již Josef Nedorost o post starosty neusiloval, přestože v nich uspěl a složení z voleb vzešlého zastupitelstva mu zaručovalo obhájení funkce starosty, pokud by o to projevil zájem. Stylem à la po mně potopa prostě ponechal dolní ulici a její obyvatele svému osudu!

Od konání opakovaných voleb (16. 3. 2019) a od ukončení rekonstrukčních prací v dolní ulici již uplynul shodně jeden rok. Josefa Nedorosta po opakovaných volbách ve starostenském křesle vystřídala zastupitelka Hana Veselá. Avšak za celý dlouhý rok nedošlo v řešení obnovy povrchu ani k nejmenšímu posunu a neutěšený stav dolní ulice a ztrpčování života zejména tamních obyvatel nadále pokračuje. Jeden rok je přitom dostatečně dlouhá doba na to, aby se věci dokázaly pohnout kupředu. A tak si pokládám otázku, zda se jedná o lhostejnost, liknavost či neschopnost. Případné oblíbené vymlouvání se na opakované volby by bylo vrcholem trapnosti.

Pokud společnosti, které zrealizovaly rekonstruční práce v dolní ulici, skutečně přislíbily svoji finanční spoluúčast na obnově povrchu místní komunikace, pak jde s největší pravděpodobností o příslib ústní. Alespoň tak jsem pochopil tehdejší interpretaci exstarosty Josefa Nedorosta a není mi známo, že by byl příslib stvrzen nějakou písemnou formou. Je tedy otázkou, zda po více než roce budou tyto společnosti ochotny či schopny svému příslibu dostát. Není mi však známo, že by za celý dlouhý rok ze strany naší obce byly učiněny kroky k tomu, aby byl výše uvedeným společnostem připomenut jejich příslip finanční spoluúčasti. Nechci malovat čerta na zeď, ale obávám se, abychom nakonec nemuseli tuto investici v plném rozsahu uhradit opět z naší obecní kasy, stejně jako v případě rekonstrukce kanalizace.

Řízení obce à la starosta Josef Loucký z Vesnice roku

Onehdá jsem cosi hledal na internetu a čistě náhodou narazil na magisterský film Vesnice roku. Jde o krátký, necelých 40 minut dlouhý, komediálně laděný snímek, pojednávající o budování kanalizace a výstavbě čističky odpadních vod v jedné malé obci.

Přestože se jedná o magisterský film, je herecky hvězdně obsazen: Ondřej Vetchý (alias starosta Josef Loucký), Václav Postránecký, Lenka Vlasáková, Jaroslav Satoranský, Libuše Švormová, Jan Budař, Ilja Racek, Taťjana Medvecká… Máte-li rádi inteligentní český humor a chcete-li se dobře pobavit, rozhodně stojí za zhlédnutí.

Osobně v tomto snímku shledávám určitou paralelu s rekonstrukcí kanalizace v dolní ulici, potažmo s řízením naší obce.

Fotogalerie: Lhotka nad Labem – dolní ulice rok po rekonstrukčním trojboji

Pozn.: Příspěvek obsahuje subjektivní názory autora.